Hidden Header Όροι Ενοικίασης

άγιος νικόλαος, ενοικίαση σκαφών ΚΡΑΤΗΣΗ

Γενικοί Όροι Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

1.1. Η μίσθωση αφορά μόνο μηχανοκίνητη λέμβο με εξωλέμβιο κινητήρα (μηχανή) μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης μέχρι τριάντα (30) ΗΡ χωρίς κυβερνήτη.
1.2. Η λέμβος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του φυσικού/νομικού προσώπου που την έχει μισθώσει και είναι υπό τη διακυβέρνηση – χειρισμό μόνο του μισθωτή σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, εφόσον αποδεικνύει εγγράφως τη σχέση του με το νομικό πρόσωπο.
1.3. Τα ακόλουθα έγγραφα, υπό τους όρους των οποίων ο εκμισθωτής και ο μισθωτής οφείλουν να συμμορφώνονται, πρέπει να βρίσκονται διαρκώς επί της λέμβου και να επιδεικνύονται στα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου κατά τον έλεγχο: α. Πρωτότυπη Άδεια Εκτέλεσης Πλόων β. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, γ. Αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, δ. Αντίτυπα του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 (Β’ 2390/2019), των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 20 (Β` 444/1999) και 23 (Β` 231/2000), όπως ισχύουν, που ρυθμίζουν την κίνηση και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων, καθώς και των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και ε. Βεβαίωση Εκμίσθωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 και στ. Φορολογικό Παραστατικό για την εκμίσθωση. Τα υπό α-δ έγγραφα παραδίδονται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή και παραλαμβάνονται με τη λήξη της μίσθωσης από αυτόν.

2.ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
2.1. Ελάχιστο όριο ηλικίας του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι τα 21 έτη και ανώτατο τα 70 έτη με επιπλέον προϋπόθεση, ανεξαρτήτως ηλικίας, της γνώσης κολύμβησης.
2.2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής - κυβερνήτης της λέμβου αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διακυβέρνηση πλοίου, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α` 261), όπως ισχύει, καθώς και την ευθύνη τήρησης των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην κίνηση, στην κυκλοφορία και στη διακυβέρνηση/χειρισμό τους, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η χρήση της λέμβου κατά παράβαση της άδειας εκτέλεσης πλόων, της νομοθεσίας, των γενικών όρων εκμίσθωσης και της σύμβασης εκμίσθωσης, όπως επίσης και οποιαδήποτε επέμβαση/εκτέλεση εργασίας επ’ αυτής.
2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 20 ο μισθωτής υποχρεούται να: α) χρησιμοποιεί όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας που του παρέχει ο εκμισθωτής, σύμφωνα με τις οδηγίες του, β) χρησιμοποιεί τη λέμβο, μόνο εφόσον προηγουμένως διαπιστώσει ότι είναι εφοδιασμένη με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων και τα προβλεπόμενα για την κατηγορία της σωστικά μέσα (όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 23), γ) επιδεικνύει ορθή κρίση, συμπεριφέρεται με υπεύθυνο τρόπο και τηρεί τις προφορικές και γραπτές οδηγίες, τις απαγορεύσεις και ειδοποιήσεις στην υπόψη περιοχή, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια τις μίσθωσης της λέμβου, δ) μην χρησιμοποιεί τη λέμβο εφόσον τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, ε) ενημερώνει τον εκμισθωτή για οποιοδήποτε σωματική αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο. Επιπλέον, εφόσον ο εκμισθωτής αρνηθεί την εκμίσθωση για λόγους ασφαλείας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή επειδή ο μισθωτής τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή είναι απρόθυμος να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκμισθωτή, τότε ο μισθωτής υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.
2.4 Ο μισθωτής χειρίζεται τη λέμβο σύμφωνα με τον επιδεικνυόμενο από τον εκμισθωτή τρόπο λειτουργίας και συμμορφώνεται με την ενημέρωση του εκμισθωτή επί όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της λέμβου, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του κατασκευαστή.

3.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
3.1. Ο μισθωτής, πριν την παραλαβή της λέμβου, πρέπει να χορηγήσει μετρητά ή μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που φέρει τα στοιχεία του για την άμεση εξόφληση του κόστους εκμίσθωσης, όπως επίσης να επιδείξει μία πιστωτική κάρτα που φέρει τα στοιχεία του προς δέσμευση ενός επιπλέον ποσού για εγγύηση.
3.2. Οι κάρτες που γίνονται αποδεκτές είναι οι εξής: Visa, Mastercard.
3.3. Το κόστος εκμίσθωσης θα προπληρωθεί, ενώ το ποσό της εγγύησης θα δεσμευθεί στην πιστωτική κάρτα του μισθωτή πριν την παραλαβή της λέμβου και θα αποδεσμευθεί κατά την επιστροφή της λέμβου, αφού αφαιρεθούν προς είσπραξη τυχόν άλλες χρεώσεις που θα έχουν προκύψει από τη χρήση της λέμβου (λ.χ. καύσιμα). Η αποδέσμευση του ποσού διαρκεί κατά προσέγγιση τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Τυχόν τραπεζικά τέλη/έξοδα για τη διαδικασία αυτή βαρύνουν τον μισθωτή, ενώ ο εκμισθωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις της τράπεζας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το συνολικό ποσό των χρεώσεων που επιβαρύνουν τον μισθωτή κατά την επιστροφή της λέμβου (λ.χ. λόγω ζημίας στη λέμβο ή διαπιστωθείσα παράβαση από την αρμόδια αρχή που επισύρει πρόστιμο), τότε το ποσό δεν αποδεσμεύεται μέχρι την οριστικοποίηση αυτών.
3.4. Ο μισθωτής, με την υπογραφή του μισθωτηρίου, εξουσιοδοτεί τον εκμισθωτή να χρεώσει επιπλέον ποσό της συμφωνηθείσας εγγύησης στην πιστωτική του κάρτα, σε περίπτωση που το ήδη χρεωθέν ποσό υπολείπεται του συνόλου των χρεώσεων (όπως προκύπτουν από έγγραφα, λ.χ. φορολογικά παραστατικά για υπηρεσίες και υλικά επισκευής ή βεβαίωση παράβασης). Ακόμα κι αν ο εκμισθωτής έχει αποδεσμεύσει το ποσό της εγγύησης διότι κατά τον χρόνο επιστροφής δεν ήταν γνωστές οι λοιπές χρεώσεις (λ.χ. το πρόστιμο επιβλήθηκε μεταγενέστερα ή η ζημία ήταν στα βρεχούμενα ή ύφαλα μέρη του σκάφους και δεν αποκαλύφθηκε από τον μισθωτή), δικαιούται ο εκμισθωτής να χρεώσει εκ νέου ποσό, όπως προκύπτει από έγγραφα. Αν το δυνάμενο να χρεωθεί στην κάρτα ποσό υπολείπεται και πάλι του συνόλου των χρεώσεων, τότε ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει στον εκμισθωτή το υπολειπόμενο ποσό άμεσα κατά την ειδοποίηση του.
3.5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του μισθωτή επιβαρύνουν πλήρως τον ίδιο.
3.6. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής υπαναχωρήσει από τη μίσθωση για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητα των μερών (λ.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) επιστρέφεται τυχόν προπληρωμένο κόστος εκμίσθωσης ή εγγύησης. Εάν υπαναχωρήσει για λόγους αναγόμενους σε υπαιτιότητα του μισθωτή (λ.χ. επειδή ο μισθωτής τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή είναι απρόθυμος να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκμισθωτή), τότε δεν επιστρέφεται τυχόν προπληρωμένο κόστος εκμίσθωσης, παρά μόνο η εγγύηση.

4.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΜΒΟΥ
4.1. Η λέμβος παραδίδεται στον μισθωτή αφού ελέγξει ότι είναι εφοδιασμένη με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων και τα προβλεπόμενα σωστικά μέσα.
4.2. Η παράδοση πραγματοποιείται στο αναγραφόμενο στο μισθωτήριο σημείο σε συμφωνηθείσα ώρα και ημερομηνία και μόνο μετά την ανατολή του ηλίου, ενώ η επιστροφή πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο την ίδια ημέρα σε συμφωνηθείσα ώρα και μόνο πριν τη δύση του ηλίου.
4.3. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου μίσθωσης να αφαιρέσει και να αναλάβει τη λέμβο χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.
4.4. Σε περίπτωση που η λέμβος επιστραφεί νωρίτερα από τον αναγραφόμενο στο μισθωτήριο συμβόλαιο χρόνο, δεδουλευμένο και καταβλητέο θεωρείται το μίσθωμα που αντιστοιχεί στον αρχικά συμφωνηθέντα χρόνο.

5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
5.1. Ο μισθωτής - κυβερνήτης που πληροί τους γενικούς όρους του παρόντος καλύπτεται για απαιτήσεις επιβαινόντων και τρίτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, ελλιμενισμό και αγκυροβολία της λέμβου για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και θαλάσσια ρύπανση από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου.
5.2. Η τήρηση των γενικών όρων εκμίσθωσης, των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου και της νομοθεσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη.
5.3. Η κάλυψη κλοπής και ζημιών στο ίδιο το σκάφος περιορίζει την ευθύνη του μισθωτή – κυβερνήτη για ολική ή μερική κλοπή, καθώς και για ζημίες στο σκάφος στο αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό απαλλαγής, εφόσον πληρούνται οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του ασφαλιστηρίου, όπως και τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2.. Εφόσον επιστραφεί η λέμβος με ζημία, παρακρατείται το ποσό της εγγύησης μέχρι την επισκευή. Η επισκευή πραγματοποιείται από τον εκμισθωτή σε συνεργείο και με ανταλλακτικά επιλογής του. Αναλόγως του τελικού κόστους αποκατάστασης της ζημίας (ενδεικτικά του κόστους επισκευής ή διαφυγόν κέρδος εκμισθωτή για όσες ημέρες η λέμβος παρέμεινε στο συνεργείο) και του ποσού που τυχόν αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία, επιστρέφεται το υπερβάλλον μέρος της εγγύησης ή χρεώνεται το υπολειπόμενο ποσό στην πιστωτική κάρτα του μισθωτή προς κάλυψη του συνόλου της ζημίας.

6.ΚΑΥΣΙΜΑ
6.1 Κατά την παραλαβή της λέμβου σημειώνεται στο μισθωτήριο η στάθμη του ντεπόζιτου καυσίμου με το οποίο το παραλαμβάνει μισθωτής. Κατά την επιστροφή υπολογίζεται η ποσότητα καυσίμου που καταναλώθηκε, η οποία χρεώνεται στον μισθωτή με βάση την αναφερόμενη στη σύμβαση εκμίσθωσης τιμή χρέωσης.

7.ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΜΒΟΥ
7.1. Η λέμβος απαγορεύεται να απομακρύνεται πέραν των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή.
7.2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της λέμβου: α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ενδεικτικά όταν πνέει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε μποφόρ ή άνω των τριάντα οκτώ χλμ/ώρα ή/και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη), β) σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε λουτρικές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα εντός της θαλάσσιας περιοχής των σημαντήρων απαγορεύεται η αγκυροβολία. γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες, δ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι, με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων, ε) σε απόσταση μικρότερη των εκατό πενήντα μέτρων από τα, προβλεπόμενα σήματα ή σημαίες, που υποδηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας. Η εκκίνηση και επιστροφή, από και προς την ακτή της λέμβου επιτρέπεται διενεργείται με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων.
7.3. Η εκκίνηση και η επιστροφή επιτρέπεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 30 Γενικού Κανονισμού Λιμένος αρ. 20 και ειδικότερα: α) από και προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού τους, όπως λιμένες, μαρίνες, καταφύγια, β) από και προς κεκλιμένα επίπεδα, γλίστρες, που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυσή τους, εφόσον σε απόσταση πενήντα μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση εκατό μέτρων, στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα, γ) από και προς τον αιγιαλό, εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον: αα) πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27 Γενικού Κανονισμού Λιμένος αρ. 20, ββ) πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις κόμβους και σε απόσταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης λουομένων τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον τριάντα μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους από αυτούς και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα κόμβο.

8.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
8.1. Σε περίπτωση βλάβης της λέμβου ή ατυχήματος επικοινωνείτε άμεσα με τον εκμισθωτή στο τηλέφωνο που χορηγείται κατά τη σύναψη της μίσθωσης.
8.2. Επιπλέον ο μισθωτής υποχρεούται: α) να υποβάλει αμέσως στον εκμισθωτή λεπτομερή έγγραφη αναφορά, β) να ειδοποιήσει άμεσα, εκτός από τον εκμισθωτή και την ασφαλιστική εταιρία, τις αρμόδιες αρχές (Λιμεναρχείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία), γ) να λάβει μέριμνα με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό ζημίας, δ) να λάβει τα στοιχεία των εμπλεκομένων και μαρτύρων, ε) να μην αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση τρίτων και στ) να συλλέξει πληροφορίες και έγγραφα από τον τόπο του ατυχήματος (λ.χ. φωτογραφίες).
8.3. Σε περίπτωση βλάβης της λέμβου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή, τότε λήγει η μίσθωση κατά τον χρόνο της βλάβης και επιστρέφεται το μη δεδουλευμένο μίσθωμα (αν έχει προκαταβληθεί), ενώ αν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή τότε η μίσθωση λήγει κατά τον συμβατικό χρόνο και οφείλεται το σύνολο του μισθώματος παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τη λέμβο καθ΄ολη τη διάρκεια της. Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τη λέμβο για τον υπόλοιπο χρόνο, οφείλει όμως να περισυλλέξει άμεσα από την ειδοποίηση του μισθωτή και τους λοιπούς επιβαίνοντες.
8.4. Επισκευή της λέμβου πραγματοποιείται σε συνεργείο επιλογής του εκμισθωτή και με υλικά επιλογής του. Το κόστος προκύπτει από σχετικά φορολογικά παραστατικά.

9.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
9.1. Τα πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες από της νομοθεσίας επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή.
9.2. Για oποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί ο εκμισθωτής να καταβάλει εξαιτίας πράξης/παράλειψης αναγόμενης στο πρόσωπο του μισθωτή για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά λόγω παράβασης της νομοθεσίας ή των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) διατηρεί δικαίωμα αναγωγής έναντι του μισθωτή ακόμα και πριν την καταβολή. Εφόσον ο εκμισθωτής αποζημιωθεί από τρίτο, τότε θα επιστρέφει τα εισπραχθέντα ποσά.

10.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
10.1. Ο μισθωτής απαλλάσσει με το παρόν τον εκμισθωτή από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ολική/μερική καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται εντός ή πάνω της μισθωμένης λέμβου.

11.ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1. Κάθε τροποποίηση συμφωνείται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση που ανακύψουν τυχόν διαφωνίες ή διαφορές από τη σύμβαση αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Λασιθίου Κρήτης, ακόμα και για τις δίκες περί την εκτέλεση.
11.2. Ο μισθωτής αποδέχεται: α) ότι οι ανωτέρω όροι ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής της αρχικής διάρκειας της μίσθωσης ή αντικατάστασης της αρχικά μισθωμένης λέμβου, β) ότι απαγορεύεται ο χειρισμός της λέμβου από τρίτο πρόσωπο και σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε παράβαση από τον τρίτο των παρόντων γενικών όρων και των όρων του μισθωτηρίου, των γενικών – ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου και της νομοθεσίας και δ) ότι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του εκμισθωτή για τις παραβάσεις του εδαφίου γ του παρόντος φέρει ο μισθωτής μαζί με τον υπαίτιο της παράβασης, ε) ο εκπρόσωπος του μισθωτή – νομικού προσώπου ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των παρόντων γενικών όρων και των όρων του μισθωτηρίου, των γενικών – ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου και της νομοθεσίας.
11.3. Ο μισθωτής έλαβε γνώση ότι η λέμβος είναι εξοπλισμένο με σύστημα εντοπισμού GPS και εξουσιοδοτούν τον εκμισθωτή να το ενεργοποιεί σε περίπτωση ανάγκης (κλοπής, αθέτηση συμφωνίας, κλπ.)

Πληροφορίες ιδιωτικότητας.

Χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Επιλογές

Διαγραφή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ

Περισσότερα για Όρους Χρήσης & Πολιτική ΑπορρήτουΕΣΠΑ

Grayscale

High contrast

Negative contrast

Light Background

Links Underline

Readable font

Increase font

Decrease font

Reset