Hidden Header Κανονισμοί Λιμένος

άγιος νικόλαος, ενοικίαση σκαφών ΚΡΑΤΗΣΗ
agiosnikolaosboatrent.com

Κανονισμοί Λιμένος

Αριθ. 3131.1/03/99 ΦΕΚ Β' 444/26.4.1999 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής"

Μηχανοκίνητη λέμβος
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της μηχανοκίνητης λέμβου:
α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
β) σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου26. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής, όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό μέτρων, όχι όμως κάτω των πενήντα μέτρων, και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης,
γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
δ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι, με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης.

2. Απαγορεύεται η εκμίσθωση μηχανοκίνητης λέμβου σε άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαοκτώ ετών, καθώς και σε άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση. Απαγορεύεται ο χειρισμός μηχανοκίνητης λέμβου από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών, για ιδιωτική χρήση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαέξι ετών και κάτω, επιβαίνει στη μηχανοκίνητη λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση, γνωρίζει να χειρίζεται μηχανοκίνητη λέμβο και ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο. Επιπλέον, απαγορεύεται η εκμίσθωση μηχανοκίνητης λέμβου πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

3. Η εκκίνηση και επιστροφή, από και προς την ακτή, της εκμισθούμενης μηχανοκίνητης λέμβου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του σκάφους, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, για το οποίο δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1.

4. Η εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβος διαθέτει προστατευτικό έλικας. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου είναι υποχρεωτική δύο (02) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.


Απαγορεύσεις
1. Απαγορεύεται, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις, η απομάκρυνση από την ακτογραμμή των εκμισθούμενων ταχύπλοων σκαφών και των εκμισθούμενων μηχανοκίνητων λέμβων, πέραν του ορίου, που καθορίζεται στις άδειες εκτέλεσης πλόων τους (3 ναυτικά μίλια).

2. Απαγορεύεται ο χειρισμός θαλάσσιων μέσων αναψυχής από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. Ο έλεγχος για τα παραπάνω διενεργείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ή ατυχήματος από το οποίο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, με τη διαδικασία του ν. 2696/1999 (Α’ 57).

Εκκίνηση και επιστροφή ιδιωτικών ταχυπλόων σκαφών και μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής
Η εκκίνηση και η επιστροφή ιδιωτικών ταχύπλοων σκαφών και μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με τη χρήση κινητήρα, επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από και προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού τους, όπως λιμένες, μαρίνες, καταφύγια.
β) από και προς κεκλιμένα επίπεδα, γλίστρες, που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυσή τους, εφόσον σε απόσταση πενήντα μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση εκατό μέτρων, στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα.
γ) από και προς τον αιγιαλό, εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον:
αα) πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 27,
ββ) πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις κόμβους και σε απόσταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης λουομένων τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον τριάντα μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους από αυτούς και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα κόμβο.

Υποχρεώσεις μισθωτών
1. O μισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής, πλέον των ειδικών όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που τίθενται για έκαστο χρησιμοποιούμενο θαλάσσιο μέσο αναψυχής, υποχρεούται να:
α) χρησιμοποιεί όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας που του παρέχει ο εκμισθωτής, σύμφωνα με τις οδηγίες του,
β) χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής, μόνο εφόσον προηγουμένως διαπιστώσει ότι είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων και τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του σωστικά μέσα,
γ) επιδεικνύει ορθή κρίση, να συμπεριφέρεται με υπεύθυνο τρόπο και να τηρεί τις προφορικές και γραπτές οδηγίες, τις απαγορεύσεις και ειδοποιήσεις στην υπόψη περιοχή, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια τις μίσθωσης του θαλάσσιου μέσου αναψυχής,
δ) μην χρησιμοποιεί θαλάσσια μέσα αναψυχής εφόσον τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
ε) ενημερώνει τον εκμισθωτή για οποιοδήποτε σωματική αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο.

2. Εφόσον ο εκμισθωτής αρνηθεί την εκμίσθωση για λόγους ασφαλείας, τις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή επειδή ο μισθωτής τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή είναι απρόθυμος να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκμισθωτή, τότε ο μισθωτής υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.

Πληροφορίες ιδιωτικότητας.

Χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Επιλογές

Διαγραφή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ

Περισσότερα για Όρους Χρήσης & Πολιτική ΑπορρήτουΕΣΠΑ

Grayscale

High contrast

Negative contrast

Light Background

Links Underline

Readable font

Increase font

Decrease font

Reset